Obchodní podmínky

Kupující objednáním akceptuje obchodní podmínky pro dodání zboží od prodávajícího. Vztah kupující a firma Roman Stojanov (dále jen prodávající) se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno něco jiného. Podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících a ve svém znění tvoří obsah kupní smlouvy o dodávce zboží a je nedílnou součástí. Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího.

 

Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým kupujícím dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi pro daný druh zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platných pro ČR, s českým návodem na použití.

 

Místem plnění je adresa prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen na adrese předložit doklad o zaplacení zboží. Při osobním odběru zboží jinou osobou než kupujícím je osoba, která přebírá zboží povinna se prokázat plnou mocí kupujícího vystavená na jméno s platným OP.

 

Podmínkou platnosti e-objednávky je vyplnění veškerých údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy a ta vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje potvrzení objednávky. Prodávající si může u objednávek s vyšší cenou, množství zboží, náklady na přepravu, vzdálenosti, atd. nechat potvrdit objednávku. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku( náklady na internetové připojení, náklady na tel.hovory) jsou ve výši tarifu vašeho operátora, tel. operátora.

 

Ceny uvedené na www stránkách e-shopu prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě změny kurzů, nárustu inflace nebo při změnách dodavatelů zboží a výrobců. Kupní cena bude považována za zaplacenou připsáním celé kupní ceny na bankovní účet, číslo účtu: 154953920/0300 - ČSOB prodávajícího. V případě nedodržení datumu splatnosti je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty nezaplacené částky ve výši 0,05% za každý den prodlení, minimálně 100 Kč. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení. K ceně zboží je připočítana cena za dopravu a balné. Aktuální přehled slev a akcí je na internetové adrese www.drogerie-nemecko.cz. Jednotlivé slevy na zboží nelze kombinovat.

 

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

 

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Den dodání zboží dle obchodního zákoníku Hlava II oddíl 2 §412 odst.1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání 1.dopravci k přepravě pro kupujícího.

 

Dodací lhůta  začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky dodání všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení objednávky. V případě, že zboží je skladem, zavazuje se prodávající vyexpedovat nebo předat dopravci nejpozději do 2 pracovních dnů. V případě, že zboží je skladem, tak objednávky do 12:00 hodin vyexpeduje prodávající tentýž den. Dodací lhůta může být prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi, které nezavinil prodávající. Většina zboží je převážně skladem, ale výrobci neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávky zboží. V případě, že objednané zboží není skladem nebo je nebude možné předat dopravci do 2 dnů, oznámí prodávající termín dodání nebo nabídne jiné srovnatelné zboží. Kupující to musí odsouhlasit písemně. Není-li prodávající schopen do 30 dnů zboží odeslat kupujícímu nebo předat dopravci je povinen vrátit bez odkladu veškeré finanční prostředky kupujícímu k aktuální objednávce(kupní smlouvě) na jeho účet.

 

Přehled způsobu odběru, ceny:

Doprava ČR:

1) osobní odběr 0 Kč

2) Uloženka s.r.o.: od 66,- Kč, dobírka +26,- Kč (1300 výdejních míst a 200 podacích míst)

3) Česká pošta, s.p.: DR-balík do ruky od 129,- Kč, dobírka +36,- Kč, NP-balík na poštu od 109,- Kč, dobírka +36,- Kč, NB-balík do balíkovny od 55,- Kč, dobírka +18,- Kč

4) PPL s.r.o. od 129 Kč do 10 kg, 139 Kč do 20 kg, 155 Kč do 30 kg nebo DPD CZ s.r.o. od 66,- Kč, dobírka +26,- Kč

 

Doprava SR:

1) Slovenská pošta a.s.: BalíkoBOX od 4,223 EUR, dobírka +1,035 EUR

 

Přehled způsobu platby za zboží:

 

1) od 1.3.2017 nelze platit hotově při osobním odběru na adrese (EET) viz kontakt.

2) převodem z účtu na účet - po dokončení objednávky Vám bude doručena objednávka s veškerými údaji pro zaplacení bezhotovostně a zboží bude odesláno až po uhrazení.

3) dobírka - částku za objednané zboží zaplatíte až při jeho převzetí doručovatelem

Minimální částka objednávky je 500 Kč. Při nákupu nad 5.000 Kč je doprava zdarma !!!

 

Dodácí lhůta je zpravidla do 24 hodin od předání zásilky dopravci. Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad vzniklých při přepravě ihned a neprodleně oznámit dopravci. Daňový doklad je přiložen v balíku.

 

Pokud objednáváte zboží jako soukromá osoba máte v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníka byl od 1.1.2014 nahrazen novým zákonem o obchodních korporacích. Oproti původnímu OZ nový zákon neobsahuje právní úpravu závazkových vztahů, která byla přesunuta do NOZ. Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy a využijte formuláře dle § 1820, odstavec 1, písmeno f, uveďte číslo objednávky, datum nákupu a Vaše číslo účtu. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.  Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Zboží, které zasílate zpět na adresu musí být kompletní, ve stavu v jakém jste jej převzali při dodávce od dopravce. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, znehodnocené a nesmí být používané a přiložte doklad o koupi. Použijte kartonu, tak aby při přepravě nemohlo dojít k polepení, popsání či znehodnocení původních obalů a poškození zboží. Neposílat zboží na dobírku a zboží pojistit. Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Peníze za vrácené zboží Vám budou vráceny na Váš účet po doručení zboží na adresu do 14 dnů. 

 

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku minimálně 24 měsíců, záruku za jakost a úplnost dodávky. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit písemně a doporučeně bez zbytečných odkladů nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé úmyslně, živelnou pohromou, nesprávnou manipulací nebo nedodržení návodu na použití. Poškozené zboží při přepravě je kupující povinen ihned při převzetí uplatnit u dopravce. Na pozdější reklamace nelze brát z důvodu přepravních podmínek zřetel. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady, fotodokumentaci a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Obě strany souhlasí, že pro případ odstoupení jedné či druhé strany od této smlouvy buď proto, že prodavájící nedodal zboží tak, jak byl povinen nebo kupující řádně dodané zboží nepřevzal, vzniká druhé straně nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání e-objednávky. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a právo změny ceny. Odesláním e-objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou výši ceny objednaného zboží včetně expedičních a dopravních nákladů uvedených v ceníku na internetové stránce. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. 

 

Ochrana osobních údajů (GDPR)

 

Vážení zákazníci,

 

vážím si vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, a při zpracování osobních údajů se řídím závázným právnim předpisem, aktuálně stále ještě zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

V souvislosti  s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR") od 25. 5. 2018, všeobecně známe pod zkratkou GDPR vás informuji, že všechny vaše osobní údaje, čl.2, čl.4 vy 26, 27 (GDPR) zpracovávám na základě právního titulu (dle čl. 6 GDPR), tj. zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, v tomto případě zákazník.

 

1) fyzických osob (tzv. subjektů, tedy nositelů údajů-zákazníků)

2) správce - fyzická osoba Roman Stojanov

3) zpracovatelů - smluvních partnerů správce, kteří správci z jeho pověření poskytují služby spojené s naplněním smlouvy (vyřízením objednávky), např. PPL s.r.o., Česká pošta, s.p., Uloženka s.r.o.

 

Dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, IČ: 70837627, internetová adresa: htpp://www.uoou.cz.

 

Platnost od 25. 5. 2018